About us

The ARTernatywa Foundation is a combination of art and alternative. We deal with informal education, which we base on the assumptions of the artistic humanities. It is an alternative to traditional forms of teaching - through practice and experience, it leads to understanding. The possibility of lively participation is what matters to us. An important element of these activities is combining various fields (history of art, philosophy, sociology, music and foreign languages), which allows for a multifaceted message and diversified activity.

The organization was founded in 2020.
It consists of 3 residents of Łódź: Ada, Sonia and Karolina (ASK).

“Before our paths met, we acted individually in the field of culture and education. It was inevitable that the kinship of souls and shared goals would lead us to join forces. This is how the idea of ​​establishing the ARTernatywa Foundation was born."

AdaSłowikowska

A student and a lover of Łódź. Musician and philologist. She plays the piano, and improvisation is closest to her heart. Theater plays an equally important role in her life. She coordinated interdisciplinary projects such as “#SloMo – slowing down workshops”. She took an active part in numerous educational concerts, courses and workshops, expanding her competences in the field of music, dance, theater and storytelling. She conducted music and movement classes at the British International School of the University of Łódź, where she explored the connections between music and language. As part of the activities of the foundation, she carried out, among others: on-line conversation meetings “Cultured t @ lks” and the film project “E-sthetic snapshots of Łódź”.

See more

SoniaSzechowska

Graduate of philosophy and sociology (University of Lodz). She works at the City Library in Łódź as a librarian. She conducts numerous educational activities and moderates author meetings. She has participated in many workshops for culture animators, as well as a drama and improvisation course. She has made three city games on various topics, including for EXPO Horticultural 2024. She co-created and implemented the project for children from orphanages and emergency care “With the theater through the world”. She cooperated with the Dialogue Center, with the Urban Forms Foundation, where she conducted art education workshops. As part of the foundation’s activities, in 2020 she carried out: educational and artistic workshops for children and youth “#SloMo – slowing down workshops”, she co-hosted on-line conversation meetings “Culture t @ lks” and the film project “E-stetic snapshots of Łódź”.

See more

KarolinaKarolak

She comes from Łęczyca, but it is in the Promised Land that she found her place. An art historian by education, she currently works as the manager of the inLodz21 cultural institution. Previously, she gained experience working in the Exhibition and Publishing Department at the Muzeum Sztuki in Łódź. Forever torn between high and street art. She loves photography, modernism and thematic travels. She often repeats that Łódź is a mini New York (only local patriotism prevents her from moving out).

See more

About the foundation

Our mission is to support initiatives at the intersection of science, art and culture. We weave various fields together, such as music, art history and sociology. We also build this dialogue on an intercultural level, using, apart from our mother tongue, foreign languages: English, Spanish and French.

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Fundacja pod nazwą Fundacja „ARTernatywa”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
  2. Fundacja została ustanowiona przez Karolinę Karolak, Adę Słowikowską i Sonię Szechowską, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Kochan-Czubak w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ulicy Grzegorza Piramowicza 9/17 w dniu 17.09.2019 roku.

  § 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
  2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
  3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 3

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

  § 4

  1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  § 5

  1. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do fundacji.
  2. Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Fundacji oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
  3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie, finansowo i merytorycznie działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

  § 6

  1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

  Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

  § 7

  Celem Fundacji jest:

  1. Edukacja i rozwój kulturalny
  2. Wspieranie i promowanie, a także inicjowanie i organizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, filozofii, muzyki, nauki i urbanistyki
  3. Ochrona, rozwój i kształtowanie dóbr kultury i tradycji
  4. Wspieranie i integracja społeczności i środowisk lokalnych
  5. Działanie na rzecz postaw otwartych i dialogu międzykulturowego
  6. Przeciwdziałanie dyskryminacji
  7. Działalność kulturalna
  8. Animowanie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej
  9. Wspieranie wszelkiego rodzaju aktywności artystycznej, zarówno twórców profesjonalnych jak i amatorów
  10. Promowanie kultury uczestnictwa i samokształcenia oraz idei DIY
  11. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć interdyscyplinarnych, które angażują twórców różnych dziedzin
  12. Popularyzacja nowych i niszowych zjawisk z obszaru kultury
  13. Popularyzacja wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim i rozwój turystyki regionalnej
  14. Podejmowanie działań badawczych na polu kultury
  15. Podejmowanie współpracy i wymiany kulturalnej ze środowiskami twórczymi, artystycznymi oraz organizacjami w kraju i zagranicą
  16. Pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionej młodzieży w tym ze środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym
  17. Ułatwianie dostępu do kultury i innych form aktywnego spędzania czasu osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym
  18. Promocja i organizacja wolontariatu
  19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

  § 8

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne i odpłatne:
   1. Organizowanie i współorganizowanie warsztatów, koncertów, wystaw, wykładów, projekcji filmowych, słuchowisk, spotkań literackich, podróżniczych, filozoficznych i innych, plenerów, festiwali i wydarzeń cyklicznych.
   2. Organizowanie i współorganizowanie warsztatów adaptacyjnych, integracyjnych, edukacyjnych, artystycznych oraz językowych dla cudzoziemców, a także dla osób uczących się języków obcych
   3. Działalność wspomagająca edukację
   4. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
   5. Organizowanie spacerów tematycznych, gier miejskich, zabaw terenowych i wycieczek krajoznawczych po Łodzi oraz regionie łódzkim
   6. Współpraca i koordynacja zadań w obrębie reklamy
   7. Organizowanie dyskusji, wykładów, szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych w zakresie kultury i sztuki oraz współpraca z uczelniami wyższymi.
   8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   9. Organizowanie wyjazdów i rezydencji artystycznych w kraju i zagranicą dla twórców dla osób związanych z kulturą
   10. Wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki i kultury.
   11. Prowadzenie działalności wydawniczej i dystrybucyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.
   12. Działalność fotograficzna;
   13. Publikacja tekstów naukowych, literackich
   14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
   15. Obsługa portali internetowych
   16. Nauka języków obcych
   17. Realizacja zadań translatorskich
   18. Obsługa portali internetowych
   19. Prowadzenie i wspieranie badań terenowych z zakresu tradycji regionu łódzkiego.
   20. Gromadzenie oraz wymianę informacji dotyczących zdarzeń, osób i instytucji związanych ze sztuką, kulturą i nauką.
   21. Organizowanie wolontariatu w zakresie kultury i sztuki.
   22. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję polskich, w szczególności łódzkich, artystów w kraju i zagranicą, oraz przedsięwzięć promujących artystów zagranicznych w Polsce.
   23. Produkcja materiałów edukacyjnych (np. podcasty, zeszyty ćwiczeń, wideoklipy)
   24. Badanie rynku i opinii publicznej

  § 9

  W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na
  podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie
  określonych zadań lub czynności.

  Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

  § 10

  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł oraz inne mienie nabyte przez
  Fundację w toku jej działania.

  § 11

  1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
   1. darowizn, spadków, zapisów,
   2. dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych,
   3. dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
   4. zbiórek publicznych,
   5. majątku fundacji,
   6. odsetek i lokat bankowych,
   7. środków finansowych i rzeczowych przekazywanych przez sponsorów,
   8. sponsoringu,
   9. umów barterowych,
   10. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości
  2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

  § 12

  Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
  wszystkich celów Fundacji, o ile to możliwe z poszanowaniem woli ofiarodawcy.

  § 13

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  § 14

  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, w szczególności wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku.

  Rozdział IV. Władze Fundacji

  § 16

  Władzami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

  Zarząd Fundacji

  § 17

  1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza i powoływany jest na czas nieoznaczony.
  3. Zarząd w drodze głosowania wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
  4. Pierwszy skład Zarządu stanowią Fundatorzy.
  5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
   1. złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu;
   2. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,
   3. śmierci członka Zarządu,
   4. odwołania przez pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.

  § 18

  1. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie pozostali członkowie Zarządu.
  2. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:
   1. dokonania istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,
   2. dokonania istotnych zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,
   3. działania na szkodę Fundacji.

  § 19

  1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy w Fundacji.
  2. Wynagrodzenia Zarządu określa Prezes Zarządu.
  3. Członkowie Zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie pod warunkiem, że sytuacja finansowa Fundacji na to pozwala. W innym przypadku pełnią wyznaczone funkcje społecznie.

  § 20

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu do kompetencji Rady, w szczególności:
   1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym jej działalnością gospodarczą,
   2. Realizacja celów statutowych,
   3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
   4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
   5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
   6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,7. Dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
   7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, po zasięgnięciu opinii Rady. Opinia w tym zakresie nie jest wiążąca dla zarządu,
   8. Składanie aplikacji, podań, wniosków o dofinansowanie działalności Fundacji,
   9. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
   10. Likwidacja Fundacji.
  3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać sprawozdanie z działalności Fundacji.

  § 21

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w formie telekonferencji lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków Zarządu na odległość.
  5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  6. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
  7. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
  8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: dwaj członkowie Zarządu łącznie.

  Rada Fundacji

  § 22

  1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu.
  2. Rada składa się z co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego.
  3. Członków Rady Fundacji do pierwszego składu powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.
  4. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
  5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
   1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
   2. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,
   3. śmierci członka Rady,
   4. odwołania przez pozostałych członków Rady w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.

  § 23

  Do zadań Rady Fundacji należy:

  1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
  2. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
  3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, w tym połączenia z inną fundacją i likwidacją Fundacji. Opinie Rady w tym zakresie nie są wiążące dla Zarządu.
  4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium.

  § 24

  Rada w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:

  1. Występowania do Zarządu z żądaniem przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. Występowania do Zarządu z żądaniem złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  3. Występowania z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
  4. Dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

  Rozdział. V. Postanowienia końcowe

  § 25

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

  § 26

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. Połączenie z inną Fundacją następuje na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
  4. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
  5. W przypadku połączenia poprzez przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i przejmowaną.
  6. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

  § 27

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
  4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

  § 28

  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.


  Sprawozdania